Simone Visser Simone Visser
Aventina
 
 

Alabaster

Akzent II

Absatz
Wega 

v. Abglanz
v. Waidmannsdank xx

Waleska

Wendepunkt
Baroness

v. Wendekreis
v. Busoni xx

Raniki

Ragazzo

Raphael
Pirola

v. Ramiro
v. Pik König

Wendy

Akzent II
Wolga

v. Absatz
v. Fernal

 
Verkauft nach Nordrhein-Westfalen
Verkauft